JAK POSTĘPOWAĆ PODCZAS POWSTANIA POŻARU


CO WARTO WIEDZIEĆ !!!!!

- Przed przystąpieniem do likwidacji pożaru w obiektach z urządzeniami elektrycznymi i gazowymi bezzwłocznie należy wyłączyć dopływ prądu i gazu.
- Jeśli jest to możliwe, należy też jak najszybciej ewakuować ludzi i zwierzęta z miejsc, gdzie ogień może bezpośrednio lub pośrednio zagrozić ich zdrowiu lub życiu.
- Podstawową zasadą gaszenia pożaru jest odcięcie dostępu powietrza podsycającego palenie się, co się uzyskuje poprzez szczelne pozamykanie drzwi i okien oraz zatkanie wszelkich otworów w ścianach odgradzających ognisko pożaru.
- Równie ważne jest odcięcie pożaru od materiałów palnych znajdujących się w sąsiedztwie źródła ognia. Robi się to m.in. poprzez przerwy ogniowe, szczególnie podczas gaszenia pokryć dachów i stropów, składów drewna, pożarów lasów, albo też burzy się konstrukcje z palnych materiałów i usuwa je poza obręb miejsca objętego pożarem.
Kolejną zasadą jest dążenie do obniżenia temperatury środowiska pożarowego przez stosowanie właściwych środków gaśniczych. Ważne jest też dotarcie możliwie blisko źródła ognia i atakowanie żaru (zarzewia), a nie płomieni.
- Najlepiej czynić to od strony (kierunku) rozszerzania się pożaru, potem trzeba go otoczyć lub wypierać w miejsca, gdzie nie ma przedmiotów palnych. Gaszenie pożaru powinno odbywać się z poziomu równego lub wyższego, ponieważ umożliwia obserwowanie skuteczności działania środka gaśniczego.
- Płonące firanki lub zasłony należy zerwać z karniszy i gasić na podłodze. Odzież i bieliznę gasi się również na podłodze. Pościel po polaniu wodą należy wynieść i gasić na zewnątrz.
- Meble, ściany, okładziny polewa się wodą. Trzeba zawsze pamiętać, że gaszenie pożaru jest działaniem niebezpiecznym, wymagającym ostrożności i dyscypliny.

Pożar w budynku lub pomieszczeniu udaje się ugasić za pomocą podręcznego sprzętu i środków gaśniczych tylko wtedy, gdy do gaszenia przystąpi się natychmiast, a podjęte przedsięwzięcia szybko zmniejszają jego zasięg aż do całkowitej likwidacji.

OGIEŃ UTRZYMUJE SIĘ LUB ROZSZERZA
WEZWIJ:
STRAŻ POŻARNĄ 998.

W przypadku zauważenia pożaru, osoba, która go zauważyła zobowiązana jest do:

- Natychmiastowego zaalarmowania osób znajdujących się w strefie zagrożenia w sposób nie powodujący paniki.
- Bezzwłocznego przystąpienia do gaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego.
- Kierowanie działaniami do czasu przybycia jednostek straży pożarnej obejmuje dyrektor, a w razie jego nieobecności osoba go zastępująca.
- Kierujący działaniami powinien w pierwszej kolejności:
> powiadomić lub wyznaczyć osobę, która powiadomi o pożarze straż pożarną - tel. 998,
> wyznaczyć osobę która stanie przed obiektem i wskaże dojeżdżającym jednostkom straży pożarnej dokładne miejsce pożaru,
> jeżeli jest to konieczne zarządzić ewakuację ludzi z części lub z całego obiektu.

W przypadku prowadzenia ewakuacji nie wolno przerywać akcji gaszenia pożaru. Osoba alarmująca straż pożarną, po uzyskaniu telefonicznego połączenia spokojnym i opanowanym głosem powinna podać:
- gdzie się pali - dokładny adres, (np. pali się budynek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na ul. Grunwaldzka 15),
- co się pali - (np. pali się w pomieszczeniu magazynowym na parterze),
- czy zagrożone jest życie ludzi (np. na terenie obiektu znajdują się pracownicy łącznie ok. 600 osób),
- jakie pomieszczenia są bezpośrednio zagrożone pożarem (np. bezpośrednio zagrożone są sąsiednie pomieszczenia, w całym budynku panuje zadymienie),
- swoje nazwisko i nr telefonu, z którego dzwoni np. nazywam się Paweł Kowalski jestem pracownikiem technicznym, dzwonię z telefonu nr 387 47 61.
- słuchawkę można odłożyć dopiero po potwierdzeniu przez straż pożarną, że przyjęto zgłoszenie. Przez chwilę należy jeszcze pozostać przy aparacie ponieważ dyspozytor może zadzwonić w celu sprawdzenia prawdziwości zgłoszenia.

W CZASIE PROWADZENIA DZIAŁAŃ NALEŻY PRZESTRZEGAĆ
NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:
- w pierwszej kolejności ratować zagrożone życie ludzi,
- jeżeli zachodzi taka potrzeba wyłączyć główny wyłącznik prądu - nie wolno gasić wodą, a więc także gaśnicami pianowymi urządzeń elektrycznych pod napięciem,
- nie otwierać - bez wyraźnej potrzeby - drzwi i okien do pomieszczeń objętych pożarem, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia,
- wchodząc do pomieszczeń objętych pożarem zachować szczególną ostrożność, w zadymieniu poruszać się w pozycji pochylonej lub na czworakach, utrzymywać bezpośredni kontakt ze stałymelementem budowlanym np. ze ścianą,
- aby gaszenie za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego było skuteczne należy podejść możliwie blisko źródła ognia i podać środek gaśniczy bezpośrednio na palący się materiał,
- z najbliższego otoczenia ognia, jeżeli to możliwe, usunąć materiały palne w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru,
- po ugaszeniu pożaru należy starannie dogasić tlące się materiały.

Po przybyciu na miejsce pożaru jednostek straży pożarnej osoba dotychczas kierująca akcją powinna na wezwanie lu b jeśli uzna to za konieczne poinformować dowódcę przybyłych jednostek podjętych dotychczas czynnościach.

*Materiał pochodzi ze strony Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie*